Dự án Trách nhiệm giải trình

Tăng cường Giám sát Trách nhiệm Giải trình có sự tham gia của cộng đồng trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tại trạm y tế xã cho người dân vùng khó khăn thuộc hai tỉnh Lâm Đồng và Quảng Bình, Việt Nam” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, phối hợp với Sở Y tế, thực hiện tại 10 xã thuộc hai huyện Đam Rông (Lâm Đồng) và Minh Hóa (Quảng Bình)

Dự án đưa ra một sáng kiến mới trong việc cải thiện chất lượng và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ KHHGĐ tại tram y tế thuộc vùng khó khan, bao gồm:

1- Xây dựng một cơ chế giám sát trách nhiệm giải trình (TNGT) hiệu quả giữa người cung cấp dịch vụ (NCCDV) công và các cộng đồng dân cư sống tại các địa phương đặc biệt khó khăn. Quyền và sự tham gia của người dân, các tổ chức đoàn thể địa phương đã được phát huy thông qua việc đối thoại và giám sát chất lượng dịch vụ y tế mà họ nhận được.

2- Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và cung cấp dịch vụ của đối tác địa phương nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ trong chăm sóc sức khỏe sức khỏe sinh sản (SKSS) và kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) tại vùng khó khăn.

Tính đến cuối dự án, 30.069 lượt người dân được tiếp cận truyền thông nâng cao nhận thức về quyền của khách hàng đối với các dịch vụ SKSS-KHHGĐ có chất lượng; 23.700 lượt khách hàng tiếp cận và nhận các dịch vụ SKSS-KHHGĐ có chất lượng; 88% khách hàng hài lòng với dịch vụ (đầu dự án 50% khách hàng hài lòng)

EZS.VN
Home care spa
Click to call