Thông điệp MSV

Nguyễn Bích Hằng – Trưởng đại diện, Marie Stopes Việt Nam, MBA, LLB

Năm 2016, Marie Stopes bắt đầu triển khai chiến lược 2020 " Vượt lên sự hoàn hảo " để tìm cách thu hẹp lại nhu cầu chưa được đáp ứng về các biện pháp tránh thai ở những nước đang phát triển và đảm bảo được rằng ở đâu có nhu cầu sử dụng dịch vụ phá thai thì ở đó sẽ có dịch vụ được cung cấp an toàn. Ba trụ cột chính của Chiến lược này là 1) Quy mô và Tác động; 2) Chất lượng; và 3) Phát triển bền vững.
 

Với trụ cột Qui mô và Tác động, bởi vì nhu cầu chưa được đáp ứng là rất lớn và Marie Stopes Vietnam (MSV) có trọng trách cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng vào thời điểm mà người phụ nữ cần đến các dịch vụ này. MSV muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho những khách hàng ‘chưa sử dụng dịch vụ bao giờ’ chứ không chỉ tập trung phục vụ những khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ.

Với trụ cột Chất lượng, MSV sẽ đảm bảo các dịch vụ thủ thuật hay không thủ thuật đều phải được thực hiện bởi những người có chuyên môn đã được đào tạo và tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn cao nhất về lâm sàng. MSV sẽ không thỏa hiệp về các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu và sẽ luôn coi khách hàng là người quan trọng nhất.

Với trụ cột Sự bền vững. Sứ mệnh của MSV không thể được hoàn tất nếu chúng ta không có khả năng duy trì nỗ lực trong thời gian dài. MSV sẽ tiếp tục tăng doanh thu từ dịch vụ và phân phối sản phẩm tiếp thị xã hội để tạo ra nguồn thặng dư và tái đầu tư cho các kênh/chương trình cung ứng dịch vụ cho người nghèo. MSV sẽ tập trung tăng cường cho các hệ thống y tế, quản lý được các nguồn tài trợ một cách hiệu quả đảm bảo sự chính trực của chúng tôi và giá trị của mỗi đồng tiền tài trợ.

 

 

 

EZS.VN
Home care spa
Click to call