Công cụ chia sẻ trách nhiệm

Một công cụ đơn giản để chỉ ra các tác động tiềm năng của việc cho phép việc tăng cường trách nhiệm trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình

Marie Stopes International đã phát triển mô hình đo lường tác động của việc chia sẻ trách nhiệm để giúp lượng hóa các lợi ích tiềm năng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Khi người sử dụng thêm dữ liệu vào chính sách chia sẻ trách nhiệm, số nhân viên y tế ở một quốc gia, mức lương trung bình của họ, mô hình có thể lượng hóa các lợi ích tiềm năng trong việc chia sẻ trách nhiệm ở một quốc gia. Bao gồm:

-  Cải thiện tỷ lệ người cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đối với phụ nữ
-  Số thời gian trống của bác sĩ vì đã chia sẻ trách nhiệm với người cung cấp dịch vụ ở cấp dưới.
-  Các tác động y tế gia tăng do việc áp dụng chính sách chia sẻ trách nhiệm, dựa trên mức lượng đã xác định của người cung cấp dịch vụ 
-  Chi phí hiệu quả được cải thiện do phục vụ một lượng khách hàng kế hoạch hóa gia đình đã được xác định trước

Thông qua việc lượng hóa các lợi ích tiềm năng của việc chia sẻ trách nhiệm trong bối cảnh của một quốc gia, mô hình đo lường tác động chia sẻ trách nhiệm có thể trở thành công cụ hiệu quả cho những người làm công tác tuyên truyền vận động việc cải tổ chính sách. 

Các tài liệu có liên quan
Hướng dẫn sử dụng
Các hướng dẫn chi tiết

Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ:research@mariestopes.org

 

 

EZS.VN
Home care spa
Click to call